Konkurs SARP nr 1050

architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. "Budowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz budowa Centrum Kultury Studenckiej na Kampusie Ochota", realizowanej przez Uniwersytet Warszawski w ramach programu wieloletniego pn. "Uniwersytet Warszawski 2016-2027"

Harmonogram

OGLOSZENIE KONKURSU

4.1.

OGŁOSZENIE KONKURSU

Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

W dniu 7.12.2023 r.

PRACE KONKURSOWE

4.2

WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

Zalecany termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących w szczególności przygotowania i składania Prac konkursowych.

Organizator Konkursu udzieli wyjaśnień poprzez Platformę komunikacji elektronicznej niezwłocznie.

do dnia 16.01.2024 r.
do godziny 15.00

4.3.

PRACE KONKURSOWE – SKŁADANIE POSTACI ELEKTRONICZNEJ ORAZ POSTACI FIZYCZNEJ (PLANSZE I OPIS)

Ostateczny termin składania postaci elektronicznej Prac konkursowych.

Prace konkursowe w postaci elektronicznej należy składać poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową.

Organizator Konkursu uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia.

Plansze oraz część opisową Pracy konkursowej w postaci fizycznej należy składać na adres korespondencyjny Organizatora Konkursu wskazany w Rozdziale I pkt. 1.

do dnia 30.01.2024 r.
do godziny 15.00

4.4.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej Konkursu oraz zawiadomienie poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową Uczestników konkursu o wynikach rozstrzygnięcia konkursu.

W przypadku, gdy Organizator Konkursu będzie organizował oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu, o miejscu i godzinie tego wydarzenia Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni odrębnie.

w dniu 20.02.2024 r.

4.5.

WYSTAWA POKONKURSOWA

Od dnia 20.02.2024 r,
do dnia 05.03.2024 r.

4.6

DYSKUSJA POKONKURSOWA

W dniu 05.03.2024 r.