Konkurs SARP nr 1050

architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. "Budowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz budowa Centrum Kultury Studenckiej na Kampusie Ochota", realizowanej przez Uniwersytet Warszawski w ramach programu wieloletniego pn. "Uniwersytet Warszawski 2016-2027"

Lp. Nazwa Plik do pobrania
REGULAMIN
1. Regulamin konkursu Pobierz plik »
(format .pdf, 640.61 KB)
ZAŁĄCZNIKI FORMALNE DO KONKURSU INFORMACYJNE
1. Załącznik nr F01 – Projektowane/Istotne Postanowienia Umowy na wykonanie Przedmiotu usługi udzielonego w trybie zamówienia z wolnej ręki Pobierz plik »
(format .pdf, 446.37 KB)
2. Załącznik nr F02 - Postanowienia przyszłej umowy dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych do wybranej pracy wraz ze szczegółowym określeniem pól eksploatacji prac konkursowych Pobierz plik »
(format .pdf, 482.23 KB)
ZAŁĄCZNIKI FORMALNE DO KONKURSU WYMAGANE DO ZŁOŻENIA WRAZ Z PRACĄ KONKURSOWĄ
1. Załącznik nr F03 - Wzór karty identyfikacyjnej Pracy konkursowej. Pobierz plik »
(format .doc, 39.50 KB)
2. Załącznik nr F03A - Oświadczenie Uczestnika konkursu, dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Pobierz plik »
(format .docx, 22.26 KB)
3. Załącznik nr F03B - Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Pobierz plik »
(format .docx, 21.76 KB)
4. Załącznik nr F04A - Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestnika konkursu samodzielnie biorącego udział w Konkursie. Pobierz plik »
(format .doc, 42.00 KB)
5. Załącznik nr F04B - Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie. Pobierz plik »
(format .doc, 44.50 KB)
6. Załącznik nr F07 - Oświadczenie Uczestnika konkursu o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w Konkursie. Pobierz plik »
(format .doc, 73.50 KB)
ZAŁĄCZNIKI FORMALNE DO KONKURSU WYMAGANE DO ZŁOŻENIA NA ETAPIE SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
1. Załącznik nr F05 - Wzór pokwitowania złożenia postaci fizycznej Pracy konkursowej. Pobierz plik »
(format .doc, 33.00 KB)
ZAŁĄCZNIKI PROJEKTOWE DO KONKURSU DO WYPEŁNIENIA PRZEZ UCZESTNIKA KONKURSU I ZŁOŻENIA JAKO SKŁADOWA CZĘŚCI OPISOWEJ PRACY KONKURSOWEJ
1. Załącznik nr F06 - Informacja o planowanych kosztach realizacji Inwestycji oraz kosztach wykonania przedmiotu usługi. Pobierz plik »
(format .xlsx, 13.07 KB)
2. Załącznik nr M11 - Zestawienie powierzchni budynku Pobierz plik »
(format .xlsx, 19.95 KB)
3. Załącznik nr M12A - Bilans terenu - wersja aktualna Pobierz plik »
(format .xlsx, 13.53 KB)
4. Załącznik nr M12 - Bilans terenu - wersja nieaktualna Pobierz plik »
(format .xlsx, 14.25 KB)
ZAŁĄCZNIKI MERYTORYCZNE STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO OPRACOWANIA PROJEKTU KONKURSOWEGO
1. Załącznik nr M01 - Zakres opracowania konkursowego. Pobierz plik »
(format .pdf, 860.40 KB)
2. Załącznik nr M02 - Mapa zasadnicza z naniesionym zakresem opracowania konkursowego Pobierz plik »
(format .dwg, 4.54 MB)
3. Załącznik nr M03A - Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Pobierz plik »
(format .zip, 17.33 MB)
4. Załącznik nr M03 - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - wersja nieaktualna Pobierz plik »
(format .zip, 11.82 MB)
5. Załącznik nr M04 - Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego Pobierz plik »
(format .zip, 537.25 MB)
6. Załącznik nr M05 - Inwentaryzacja budynku CSiR Pobierz plik »
(format .zip, 2.82 MB)
7. Załącznik nr M06 - Opinia naukowo-techniczna stanu technicznego CSiR Pobierz plik »
(format .pdf, 5.84 MB)
8. Załącznik nr M07 - Inwentaryzacja zieleni Pobierz plik »
(format .zip, 2.53 MB)
9. Załącznik nr M08 - Opinia geotechniczna Pobierz plik »
(format .pdf, 9.04 MB)
10. Załącznik nr M09 - Wytyczne w zakresie dostępności architektonicznej Pobierz plik »
(format .zip, 862.68 KB)
11. Załącznik nr M10a - Wytyczne do opracowania makiety konkursowej - wersja aktualna Pobierz plik »
(format .dwg, 2.01 MB)
12. Załącznik nr M10 - Wytyczne do opracowania makiety konkursowej - wersja nieaktualna Pobierz plik »
(format .zip, 2.30 MB)
13. Załącznik nr M11 - Zestawienie powierzchni budynku Pobierz plik »
(format .xlsx, 19.95 KB)
14. Załącznik nr M12A - Bilans terenu - wersja aktualna Pobierz plik »
(format .xlsx, 13.53 KB)
15. Załącznik nr M12 - Bilans terenu - wersja nieaktualna Pobierz plik »
(format .xlsx, 14.25 KB)
16. Załącznik nr M13A - Wytyczne funkcjonalno-użytkowe - wersja aktualna Pobierz plik »
(format .pdf, 1.70 MB)
17. Załącznik nr M13 - Wytyczne funkcjonalno-użytkowe - wersja nieaktualna Pobierz plik »
(format .pdf, 2.00 MB)

UWAGA: Załączniki do Regulaminu konkursu od nr M01 do nr M013 mogą być wykorzystane przez Uczestnika konkursu wyłącznie do celów związanych z niniejszym Konkursem.