Konkurs SARP nr 1050

architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. "Budowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz budowa Centrum Kultury Studenckiej na Kampusie Ochota", realizowanej przez Uniwersytet Warszawski w ramach programu wieloletniego pn. "Uniwersytet Warszawski 2016-2027"

Zadawanie pytań

Komunikacja w Konkursie, w tym:

  1. składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu (zadawanie pytań do treści Regulaminu konkursu),
  2. składanie Prac konkursowych,
  3. wymiana informacji między Zamawiającym a Uczestnikami konkursu,
  4. przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Uczestnikami konkursu odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej, jakim jest Elektroniczna Platforma Konkursowa z zastrzeżeniem wyjątków dotyczących Prac konkursowych, o których mowa w Rozdziale IV ust. 3 pkt 1 lit b. Regulaminu Konkurusu

ADRES ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY KONKURSOWEJ: https://epk.sarp.pl

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedź:
Załączniki nr F03A, F03B, F04A, F04B powinny być złożone w postaci elektronicznej w jednym pliku/folderze z kartą identyfikacyjną.
Odpowiedź:
Podany w regulaminie termin oddania prac konkursowych tj. 30 stycznia 2024 r. jest terminem prawidłowym.
Odpowiedź:
Podany w regulaminie termin oddania prac konkursowych tj. 30 stycznia 2024 r. jest terminem ostatecznym.
Odpowiedź:
Konkurs jest konkursem nieograniczonym, Uczestnicy składają prace w terminie podanym w Regulaminie konkursu, Rozdz. I, pkt. 4.3. Uczestnicy konkursu nie składają wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
Odpowiedź:
Organizator nie będzie interpretować zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Budynek Wydziału Geologii UW znajduje się poza terenem opracowania konkursowego, w obszarze określonym symbolem B2 dla którego MPZP formułuje inne zapisy.
Odpowiedź:
Organizator nie będzie interpretować zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Budynek Wydziału Geologii UW znajduje się poza terenem opracowania konkursowego, w obszarze określonym symbolem B2 dla którego MPZP formułuje inne zapisy.
Odpowiedź:
Organizator nie będzie interpretować zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, Rozdział 1 Zakres obowiązywania planu, § 2.1.
Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o: (...)
14) maksymalnej długości elewacji frontowej budynku – należy przez to rozumieć największy, nieprzekraczalny wymiar poziomy elewacji budynku wyrażony w metrach, mierzony między skrajnymi narożnikami budynku; (...)
Odpowiedź:
Organizator nie będzie interpretować zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, Rozdział 1 Zakres obowiązywania planu, § 2.1.
Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o: (...)
14) maksymalnej długości elewacji frontowej budynku – należy przez to rozumieć największy, nieprzekraczalny wymiar poziomy elewacji budynku wyrażony w metrach, mierzony między skrajnymi narożnikami budynku; (...)
Odpowiedź:
Zgodnie z Rozdz. III. pkt.2.3.2, ppkt. b, ww. sale będą przeznaczone na zajęcia m.in. jogi, pilatesu oraz innych, których organizacja na hali sportowej jest niemożliwa oraz zajęcia integracyjnyne z osobami z niepełnosprawnościami (taniec na wózkach, zajęcia usprawniające, goalball, showdown – tenis stołowy dla niewidomych).
Odpowiedź:
Wskazany w wytycznych funkcjonalnych wymiar Sali do judo w optymalny sposób realizuje program Zamawiającego. Sposób uwzględnienia ww. wytycznych pozostawia się do decyzji Uczestników Konkursu.
Odpowiedź:
Praca konkursowa w formie fizycznej może zostać złożona, w siedzibie podanej w Regulaminie konkursu, osobiście, przez operatora pocztowego lub posłańca.
Odpowiedź:
Zamawiający publikuje aktualizację załącznika M12. Interpretacja zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy do Uczestników Konkursu.
Odpowiedź:
Zamawiający publikuje aktualizację załącznika M12. Interpretacja zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy do Uczestników Konkursu.
Odpowiedź:

W wytycznych funkcjonalnych Zamawiający informował, że należy mieć na uwadze aktualnie trwające prace nad uchwałą nowego MPZP dla obszaru objętego opracowaniem, zgodnie z Uchwałą nr XLIX/1525/2021 Rady m. st. Warszawy z 10 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Stefana Banacha – obszar A i B.

W związku z publikacją w dniu 04 października 2023 r w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego UCHWAŁY Nr LXXXVIII/2873/2023 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 21 września 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Stefana Banacha – obszar A i B traci moc granicach obszaru objętego planem UCHWAŁA Nr LXVI/2058/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ochota Centrum.

Zamawiający zwraca uwagę że terenie inwestycji nieobjętym planem UCHWAŁA Nr LXXXVIII/2873/2023 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 21 września 2023 r . w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Stefana Banacha – obszar A i B, obowiązują nadal zapisy UCHWAŁY Nr LXVI/2058/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ochota Centrum.

W związku z uchyleniem w UCHWALE Nr LXXXVIII/2873/2023 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 21 września 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Stefana Banacha – obszar A i B wymogu maksymalnej długość elewacji poszczególnych budynków – 60m, ODPOWIEDZI NA PYTANIA nr. 11, 12, 13 tracą moc.

W związku z powyższym Zamawiający koryguje załączniki:

CSiR_załącznik_M03A Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
CSiR_załącznik_M12A Bilans terenu
CSiR_załącznik_M13A Wytyczne funkcjonalno użytkowe

Odpowiedź:

A. Organizator nie przekazywał informacji o Konkursie żadnym potencjalnym Uczestnikom przed datą ogłoszenia Konkursu tj. 7 grudnia 2023 r. oraz w sposób inny niż określony w Regulaminie konkursu.
B. Organizator nie przekazywał jakichkolwiek materiałów konkursowych żadnym potencjalnym Uczestnikom przed datą ogłoszenia Konkursu tj. 7 grudnia 2023 r. oraz w sposób inny niż określony w Regulaminie
C. Organizator nie utrzymywał i nie utrzymuje kontaktów z Uczestnikami konkursu w sposób inny niż określony w Regulaminie tj. przez Elektroniczną Platformę Konkursową - EPK SARP oraz przez oficjalną stronę Konkursu i w związku z tym nie posiada wiedzy aby jakikolwiek Uczestnik rozpoczął pracę nad konkursem przed ogłoszeniem Konkursu tj. 7 grudnia 2023 r.
D. W ocenie Organizatora, przyjęty termin przygotowania prac konkursowych tj. 51 dni jest wystarczający.
Organizator informuje, że zgodnie z art. 341 ust.1 Prawa zamówień publicznych, Uczestnik konkursu może składać wnioski (zadawać pytania) o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu.

Odpowiedź:
Organizator informuje, że regulaminowy termin składania prac konkursowych pozostaje bez zmian.
Odpowiedź:
Organizator informuje, że na stronie Urzędu M. St. Warszawy https://mapa.um.warszawa.pl w zakładce WARSZAWA UKOŚNA istnieje możliwość samodzielnego pomiaru wysokości dowolnych budynków (lub ich części) przez Uczestnika konkursu. Makieta-matka wykonana jest w skali 1:500 i wymiary są odpowiednie dla przyjętej skali.
Odpowiedź:

Ilość miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym łącznie z miejscami zlokalizowanym na terenie inwestycji należy przyjąć zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Zgodnie z wytycznymi funkcjonalnymi w garażu podziemnym powinno się zaleźć min. 30 miejsc parkingowych. Zamawiający zachęca równocześnie do maksymalizowania liczby miejsc w garażu podziemnym w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujący plan miejscowy.

Zmawiający informuje że na terenie A.1.UN/US, niestanowiącym terenu inwestycji znajdują się obecnie 282 miejsca parkingowe w garażach podziemnych oraz 27 miejsca na powierzchni terenu.

Odpowiedź:
Zmawiający zwraca uwagę, że parametry zabudowy określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego odnoszą się działki budowlanej. Na potrzeby pracy konkursowej Zamawiający proponuje przyjąć, że działka budowlana pokrywa się z terenem inwestycji oznaczonym w załączniku M01 literami ABCD. Zamawiający podkreśla równocześnie, że interpretacja zapisów planu należy do Uczestników konkursu.
Odpowiedź:
Organizator informuje, że Punkty 9b, 9c oraz 9d, Rozdz. III, Regulaminu konkursu, dotyczące sytuacji w której Uczestnik konkursu polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby na potrzeby realizacji zadania konkursowego, w związku z faktem iż konkurs prowadzony jest w trybie konkursu nieograniczonego tj. bez składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie z załącznikami, zostają wykreślone. Wykaz załączników formalnych wymaganych do złożenia wraz z pracą konkursową określony jest w Regulaminie konkursu, Rozdział IX, ust. 2, p.1-6. Organizator przypomina, że Uczestnik konkursu jest zobowiązany w zakresie spełnienia warunku udziału w Konkursie dotyczącym zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, dysponować na etapie wykonywania umowy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2) lit. b) Regulaminu konkursu, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, wykształcenie, uprawnienia oraz przynależności do odpowiednich izb samorządu zawodowego umożliwiających wykonanie Przedmiotu usługi. Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków, w przypadku, gdy Uczestnik konkursu zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie pracy konkursowej, Uczestnik zobowiązuje się złożyć przed przystąpieniem do negocjacji lub w trakcie negocjacji, na ewentualne wezwanie Zmawiającego, wykaz tych osób
Odpowiedź:
Regulamin konkursu w Rozdziale II ust. 4., określa maksymalny planowany łączny koszt wykonania przedmiotu zamówienia jako kwotę brutto (6 972 000,00 zł brutto, sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100 brutto). Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 25 ustalenie prawidłowej stawki od towarów i usług leży po stronie Uczestnika konkursu.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza taką możliwość. Zamawiający przypomina jedocześnie, że oczekuje koncepcji budynku o łącznej powierzchni całkowitej na poziomie ok. 12 600 m²
Odpowiedź:
Do decyzji Uczestników Konkursu. Zamawiający przypomina jedocześnie, że oczekuje koncepcji budynku o łącznej powierzchni całkowitej na poziomie ok. 12 600 m²
Odpowiedź:
Wysokość wolnej przestrzeni w hali sportowej powinna umożliwiać rozgrywanie zawodów na szczeblu akademickim m.in. w piłkę siatkową.
Odpowiedź:
Sposób zaprezentowania podanych rozwiązań należy do Uczestnika konkursu jednak przy założeniu, że nie można przekroczyć grubości wkładki. Związane jest to z prezentacją makiety w „makiecie-matce”. Głównym celem opracowania makiety konkursowej jest analiza rozwiązań projektowych Uczestników Konkursu w skali urbanistycznej.
Odpowiedź:
Wskazany w wytycznych funkcjonalnych oczekiwane wytyczne m.in. dla ścianki wspinaczkowej w optymalny sposób realizują potrzeby Zamawiającego. Sposób uwzględnienia ww. wytycznych pozostawia się do decyzji Uczestników Konkursu.
Odpowiedź:
1. Infrastruktura dla rowerzystów przeznaczona jest dla społeczności akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego, korzystającej z budynku.
2. Dopuszcza się lokalizację strefy parkingu dla rowerów w ramach budynku jak i w ramach zagospodarowania terenu, pod warunkiem jej zadaszenia.
3. Do decyzji Uczestnika konkursu
Odpowiedź:

1. Załącznik nr F04 musi być podpisany podpisami kwalifikowanymi przez każdego Uczestnika biorącego udział wspólnie.
2. Sposób złożenia wersji fizycznej Pracy konkursowej, w tym także makiety, określa Regulamin konkursu.
3. Uwaga zawarta w poz. 9.17 jest sugestią aby rozlokować pomieszczenia równomiernie w budynku. Sumarycznie pomieszczenia powinny mieć min. 18m2. Decyzję w sprawie sposobu rozwiązania pomieszczeń pomocniczych pozostawia się Uczestnikom konkursu. Zamawiający przypomina jedocześnie, że oczekuje koncepcji budynku o łącznej powierzchni całkowitej na poziomie ok. 12 600 m2
4. Jak powyżej - pytanie 50.4.
5. Zamawiający nie stawia wymagań innych niż określone w przepisach dla tego typu pomieszczeń.
6. Uczestnik konkursu wpisuje w tabeli (Załącznik M11 kolumna E) powierzchnie zgodne z Pracą konkursową. Nie wymaga się od Uczestnika konkursu korekt w innych kolumnach tabeli w Załączniku nr M11.
7. Do decyzji Uczestnika konkursu.
8. Część opisowa format A 3, tekst opisu - 6 stron A4.
9. Tak.
10. Zamawiający nie jest uprawniony do weryfikacji czy Uczestnik spełnia kryteria określone w Regulaminie konkursu na etapie opracowania prac konkursowych, Rozdz. III 1.7. Uczestnik konkursu oświadcza, że dana osoba spełnia postanowienie Regulaminu konkursu Rozdz. III 1.7, składając pracę konkursową. Uczestnik konkursu wskazuje ww. osobę/osoby w Punkcie 3. SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO, Załącznika nr F 03– KARTA INFORMACYJNA PRACY KONKURSOWEJ.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z Regulaminem konkursu Rozdz. VIII, ust.1 p.2 Organizator Konkursu może żądać dokumentów lub oświadczeń w celu potwierdzenia braków podstaw do wykluczenia z postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu tj. ppkt b) Wykaz osób, skierowanych przez Uczestnika konkursu do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. tj.: (…) minimum jedna osoba posiadająca kwalifikacje architekta krajobrazu; (…)